Technology

Technology Support Line -(603)632-9771

CRAIG SUTTIE
                                                               

Director of Technology

(603) 340-2928

(603) 632-4308 ext. 2066

ROGER ST. HILLAIRE

Network Engineer and Data Specialist

(603) 632-4308 ext. 2049

KOBY VAN BEEST

Technician

(603) 632-4308 ext. 2049

KAMALA GUNN

Communications & Data Coordinator

(603)632-4308 x2030

Tech Support Line 632-9771

DAVID ALLEN

Technology Support